ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА „БЕЛЛАС“ EООД

 1. Обща информация относно събиране на лични данни

Тази политика цели да Ви информира относно събирането и обработването на лични данни при използването на нашия уебсайт www.bellas.bg, разработените от нас софтуерни приложения и продукти, управлявани от нас или от трети страни.

Искаме да Ви запознаем със следните понятия:

Дефиниции:

Администратор“ на лични данние физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на ЕС или в правото на държава членка.

Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора .

Обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице.Отделни данни, които когато се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни. Примери за лични данни: собствено име и фамилия, домашен адрес, номер на картата за самоличност, ЕГН и т.н.

Биометрични данни“ означава лични данни, получени в резултат на специфично техническо обработване, които са свързани с физическите, физиологичните или поведенческите характеристики на дадено физическо лице и които позволяват или потвърждават уникалната идентификация на това физическо лице, като лицеви изображения или дактилоскопични данни;

 1. Администратор на лични данни

Администратор, съгласно чл. 4, пар.7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО е:

БЕЛЛАС“ ЕООД, ЕИК 206006866 /Дружеството/, с адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Белите Брези“, ул. „Смърч“ №13.

Отговорно лице за защита на личните данни: Тихомир Петров, с контакти: адрес: гр. София, ж.к. „Белите Брези“, ул. „Смърч“ №13; email: office@bellas.bg

 1. Какви лични данни събираме ?

За физически лица, клиенти на Дружеството, се събират лични данни, които са необходими, за да бъдат регистрирани в регистър „Клиенти“, с оглед записването им за час за фотосесия и за други цели, свързани с дейността на дружеството, както следва:

а) Име, телефон, електронна поща;

б) технически данни, в хода на използване на сайта www.bellas.bg напр: IP адрес /при запитване чрез сайта/, данни за активност /при запитване чрез сайта/ – час и дата на подаване на запитването, приемане на Политика за сигурност и др.

в) снимки, кинематографични материали, видеозаписи

В някои случаи личните данни, които обработваме, може да не са достатъчно, за да определим до кое лице се отнасят – например данни за електронна поща, записи от нашата система за видеонаблюдение, данни за посещения на нашия уебсайт. По отношение на тези данни прилагаме същите стандарти за защита, както и по отношение на всички други, но за да упражнявате правата си по раздел V от тази политика по отношение на такива данни, ще трябва да ни съдействате, за да можем да Ви идентифицираме.

Не са лични данни информацията за контакти с юридически лица – търговска фирма, адрес за контакт, офисни телефони и електронни адреси и т.н. – като по отношение на тези данни не се прилагат правилата по раздел V от тази политика.

Вашите лични данни са ни необходими, за да можем да предоставяме нашите услуги.

В рамките на нашата работа не се вземат автоматизирани решения по отношение на Вас като наши клиенти и при обработване на Вашите лични данни.

 1. За какви цели и за какъв срок обработваме лични данни?

Ние обработваме вашите лични данни със следните цели:

 

1. За изпълнение на законови задължения

В изпълнение на служебните си задължения – по разпореждане на закона – да бъдат предоставени на държавни институции /НАП, органи на съдебната власт, полиция и др./.

Изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация с оглед данъчноправните ни задължения на дружеството към държавата (например на основание Закона за счетоводството и др. данъчни закони – ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ДОПК и др.).

2. За целите на организацията на работата и реда в и за защита на Дружеството.

Събраните лични данни могат да бъдат използвани и във връзка с организацията на нашата работа, защитата на нашия персонал и на нашите права и законни интереси.

3 За целите на представяне на нашите услуги и за маркетинг цели

Можем да използваме Вашите лични данни и конкретно записаните телефон и e-mail адрес, за да Ви предоставим информация за нашите услуги, организирани събития, да Ви представим нашия нюзлетър. Условие е да имаме Вашето изрично съгласие за такова използване.

Можем да използваме кинематографичните материали, снимки, видеозаписи, който са заснети в студиото на „БЕЛЛАС“ ЕООД, да ги публикуваме в сайта на администратора: www.bellas.bg, и да бъдат използвани с маркетингови цели, като условие за това е да имаме Вашето изрично съгласие.

По всяко време можете да оттеглите Вашето съгласие, като ние незабавно ще спрем да използваме Вашите лични данни за посочените цели.

Следва да имате предвид че съгласно чл. 13 от Закона за авторското право и сродните му права, фотографът (видеооператорът) не изисква съгласие от избразеното лице, ако изображението е било направено в хода на обществената дейност на изобразеното лице или на публично и обществено място, изображението на лицето е само детайл в произведение, показващо събрание, шествие или пейзаж или изобразеното лице е получило възнаграждение, за да позира.

Съгласно чл. 25з, ал. 5 от Закон за защита на личните данни, при обработването на лични данни за целите на създаване на фотографско или аудио-визуално произведение чрез заснемане на лице в хода на обществената му дейност или на обществено място не се прилагат чл. 6, чл. 12-21, чл. 30 и 34 от Регламент (ЕС) 2016/679г.

Ваши снимки с вашето лицево изображение, които позволяват или потвърждават уникална идентификация на вас като физическо лице, попадат в специална категория лични данни, поради това, че съдържат биометрични данни. Съгласно чл. 9, пар. 2 от Общия регламент относно защитата на данните, ако Вие сте дали изрично Вашето съгласие, тогава може да бъдат използвани.

 1. Какви са Вашите права, като физически лица, във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни?

Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

 • право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;

 • право на коригиране на неточни или непълни лични данни;

 • право на изтриване /“правото да бъдеш забравен“/ на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание /изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др./;

 • право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическо лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

 • право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват от атвоматизиран начина на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

 • право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;

 • право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.За да упражните, което и да е от посочените права, молим да ни изпратите на хартиен носител или чрез e-mail съответен попълнен от Вас формуляр. Самият формуляр можете да намерите на следния адрес: _____________________________.

Дори искането Ви да не е на посочения формуляр, ние ще го разгледаме, ако можем да Ви идентифицираме и да разберем кое от посочените права упражнявате. Молим Ви да посочите данни за контакт с Вас – e-mail и/или телефонен номер, ако е необходимо да уточним нещо по Вашето искане.

Искането Ви ще бъде разгледано в срок от 1 /един/ месец. Ако имаме затруднения при изпълнението на Вашето искане, този срок може да бъде удължен с до 2 /два/ месеца, като ние поемаме ангажимент да Ви уведомим за това удължаване в рамките на 1 /един/ месец от получаване на Вашето искане.

Искането Ви може да бъде отхвърлено в следните случаи:

– Ако не можем да Ви идентифицираме;

– Ако не обработваме Ваши лични данни;

– Ако има законова пречка да бъде изпълнено;

– Ако имаме законен интерес, който е достатъчно значим, за да бъде отхвърлено Вашето искане;

– Ако от Ваша страна са постъпили голям брой искания за кратък период от време.

Независимо от всичко посочено, по всяко време можете да изисквате информация за това как съхраняваме Вашите лични данни.

 1. Кой е органът към когото може да подадете жалба ?

Ако считате, че Вашите права са нарушени и вашите лични данни не се обработват, съгласно действащото законодателство, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която осъществява надзор над извършваното от нас обработване на лични данни.

Комисия за защита на личните данни

адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти – тел. 02/915 35 18

Приемна – работно време 9:00 – 17:30 ч.

Електронна поща: kzld@cpdp.bg ; Интернет страница: www.cpdp.bg

 1. Бисквитки

Какво представляват „бисквитки“, как и какви видове „бисквитки“ се използват в уебсайта www.bellas.bg на „БЕЛЛАС“ ЕООД, ЕИК 206244732, както и това как можете да управлявате използването на тези „бисквитки“, как да ги изключите/блокирате, може да се запознаете на линк ________________________________, където ще откриете Политиката ни за „бисквитки“.

Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен

 1. Актуализиране на политиката за поверителност

Възможно е настоящата Политика за поверителност бъде актуализирана в бъдеще. Новата политика ще бъде публикувана на този уеб сайт и ще указва датата, на която сме я актуализирали. Тя ще бъде в сила от датата на публикуване на уеб сайта. Поради това, Ви препоръчваме периодично да проверявате нашата уебстраница, за да сте запознати с нашата актуална Политика за поверителност, както и с всякакви промени, които може да са въведени в нея. Използването на този уеб сайт след публикуването на актуализираната Политика за поверителност, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.

Настоящият документ представлява уведомление за поверителност по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).